Licentieovereenkomst

Definities

Binnen de Algemene Licentievoorwaarden van Netpresenter worden de volgende definities gehanteerd:
Beroepsfout: tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaam­he­den, nalatigheden, verzuimen, onjuiste adviezen, die een vakbekwame en zorgvuldige Licentiegever onder de gegeven omstan­digheden met in­achtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakken­nis en normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden.
Documentatie: alle voor het gebruik noodzakelijke documentatie, zowel op papier als ook in elektronische vorm, behorende bij de Netpresenter software.
Gebrek: het niet (volledig) voldoen van de Netpresenter software aan de overeengekomen specificaties en/of het niet (volledig) voldoen aan de Netpresenter software te stellen kwaliteitseisen en/of het disfunctioneren van het geïnstalleerde Netpresenter software op de apparatuur, dan wel het anderszins niet naar behoren functioneren van de Netpresenter software. Er worden vier categorieën onderkend, te weten, onvolkomenheid, proces belemmerend probleem, storing en tekortkoming.
Licentie: het recht van Licentienemer de Netpresenter software conform de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken. Sublicentiëring is niet toegestaan.
Nieuwe versie: een gewijzigde versie van de Netpresenter software, waardoor of geconsta­teerde­/ver­borgen ge­breken daarin zijn her­steld, dan wel de logische samenhang in de Netpresenter software is ver­be­terd en/of de functionaliteit van de Netpresenter software verbe­terd dan wel ver­groot is.
Onvolkomenheid: een gebrek dat geen verstorende invloed heeft op het operationele gebruik van de Netpresenter software.
Personeel van Licentiegever: de door Licentiegever voor de uitvoe­ring van deze overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulp­personeel, welke krachtens deze overeenkomst onder zijn ver­ant­woordelijkheid zullen werken.
Personeel van Licentienemer: het door Licentienemer op grond van deze overeenkomst ter beschikking te stellen personeel.
Proces belemmerend probleem: Een gebrek dat het operationele gebruik van de Netpresenter software in ernstige mate verstoort. Licentienemer bepaalt wanneer er sprake is van een proces belemmerend probleem. Er is in ieder geval sprake van een proces belemmerend probleem indien benutting van één of meer functies van de Netpresenter software gedurende een periode van meer dan 24 uur na melding aan Licentiegever niet zoals gebruikelijk mogelijk is.
Netpresenter software: de door Licentiegever te leveren programmatuur met bijbehorende documentatie waarvoor Licentiegever aan Licentienemer het gebruiksrecht heeft verleend.
Storing: een gebrek waarbij Licentienemer geen gebruik kan maken van één of meer functies van de Netpresenter software als gevolg van het disfunctioneren van de Netpresenter software op de apparatuur.
Tekortkoming: een gebrek dat het operationele gebruik van de Netpresenter software belemmert en/of de vertrouwelijkheid, de integriteit en/of de beschikbaarheid van de databases binnen de Netpresenter software aantast of vermindert.
Werkdagen: kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen, waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht.

1.     Ondersteuning

1.1   Licentiegever zal medewerkers, doch geen eindgebruikers, van Licentienemer onder­steu­nen bij het oplossen van vragen over het gebruik van de Netpresenter software.
1.2  Licentienemer kan de betreffende vra(a)g(en) telefo­nisch of schrif­telijk, bij voorkeur per e-mailbericht, aan Licentiegever stellen.
1.3 In geval van dringende telefonische vragen geeft Licentiegever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur telefonisch of schrif­telijk antwoord. In de overige gevallen geeft Licentiegever binnen 1 week na ontvangst van de vra(a)g(en) schrif­telijk antwoord.
1.4 Licentiegever zal de ondersteuning op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur (tijdzone CET) verlenen en de Licentienemer zal verzoeken telefo­nisch of anders per e-mail doen. Op verzoek van Licentiegever zal Licentienemer een melding schrifte­lijk bevesti­gen.

2.     Verhelpen gebreken

2.1   Licentiegever zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 werkdagen (Nederlandse feestdagen uitgezonderd) de melding daadwerkelijk beginnen met het verhelpen van het gemelde gebrek.
2.2   Licentiegever zal een gemeld gebrek binnen 10 dag(en) na de melding van het gebrek trachten te verhelpen.
2.3   Licentiegever zal zonder enige terughoudendheid Licentienemer behulpzaam zijn bij het oplossen van een gemeld gebrek.
2.4   Als achteraf blijkt dat een gemeld gebrek niet toe te rekenen was aan leverancier, dan is Licentiegever gerechtigd Licentienemer een factuur voor de door Licentiegever verrichte arbeid te zenden.
2.5   Indien een gebrek alleen maar verholpen kan worden door de installatie van een nieuwere versie van de Netpresenter-software, dan is de Licentienemer gehouden deze te installeren.
2.6   Het verhelpen van gebreken zal worden uitgevoerd tot dat de garantieperiode vermeldt in artikel 6 is verstreken. Indien de Licentienemer na het verstrijken van de garantieperiode het verhelpen van gebreken wenst, dan gelden hiervoor de reguliere onderhoudsbepalingen. Wanneer echter sprake is van de koopvariant en er is geen onderhoud overeengekomen, dan kan geen aanspraak worden gemaakt op hetgeen bepaald is in dit artikel.
2.7   Indien de Licentiegever het noodzakelijk acht om toegang te verkrijgen tot de systemen van de Licentienemer, dan zal deze toegang onvoorwaardelijk verleend worden door de Licentienemer.

3.      Kosten verhelpen gebreken en onderhoud

3.1    Licentiegever brengt voor het verhelpen van een gemeld gebrek ná de garantietermijn zoals bedoeld in Artikel 3 geen kosten in reke­ning. Behoudens wanneer met de licentienemer geen onderhoud is overeengekomen, dan zal met terugwerkende kracht de onderhoudsvergoeding alsnog in rekening worden gebracht.

4.      Leveren nieuwe versies

4.1   Licentiegever zal nieuwe versies die uitkomen gedurende de garantieperiode en de duur van de overeenkomst aan Licentienemer leve­ren, indien sprake van een huurovereenkomst of koopovereenkomst, beide met een looptijd van drie jaar of meer. De nieuwe versie omvat tevens alle gewijzigde documentatie.
4.2   Licentiegever brengt hiervoor geen kosten in reke­ning, wanneer het leveren van nieuwe versies voorzien is in de overeenkomst.

5.      Garantie

5.1    Partijen garanderen dat alle verplichtingen voortvloeien­de uit deze overeenkomst worden nagekomen.
5.2    Licentiegever staat in voor de zorgvuldige en deskundige uitvoe­ring van de door hem verrichte werkzaamheden.
5.3   De garantietermijn is bepaald op 90 dagen na ondertekening van de overeenkomst.
5.4   Licentiegever garandeert dat het door Licentiegever te leveren Netpresenter software geen andere beveiligingsmaatregelen en/of –functies en/of voor de programmatuur vreemde elementen (zoals logic bombs, virussen, worms. etc.) bevatten dan die welke in de documentatie zijn vermeld.

6.      Betaling van facturen

6.1    Licentienemer zal facturen van Licentiegever voortvloeiende uit het uitvoeren van deze overeenkomst, en conform de bepalin­gen van deze overeenkomst door Licentiegever ingediend, betalen vóór de ingangsdatum van het gebruiksrecht.
6.2   Bij te late betaling is de Licentiegever gerechtigd om de lagere wettelijke rente tot een maximum van 1% rente per maand in rekening te brengen over verschuldigde bedragen die meer dan 15 dagen vervallen zijn.
6.3   Licentiegever zal nimmer afzien van huurpenningen en onderhoudsgelden óf deze restitueren, indien deze verschuldigd zijn door te late opzegging of wanneer er gedurende het contractjaar wordt opgezegd.

7.      Aansprakelijkheid en schaderegeling

7.1    Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit deze overeen­komst, zal de andere partij hem deswege in gebreke stel­len.
7.2    De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
7.3    Partijen zijn aansprakelijk voor beroepsfouten gemaakt door hun personeel of door hen ingeschakelde derden.
7.4    De partij die toerekenbaar tekortschiet is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van geleden c.q. te lijden schade tot maximaal het licentiebedrag bij koop of het jaarbedrag bij huurpenningen.
7.5    De in lid 8.4 bedoelde schade is beperkt tot directe scha­de. Indirecte schade zal in het geheel niet worden vergoed. Onder directe schade wordt verstaan:
1. schade aan programmatuur, apparatuur en gege­vensbe­stan­den van de benadeelde partij;
2. schade aan eigendommen van de benadeelde partij en/of derden;
3. kosten van noodvoorzieningen;
4. kosten voor het langer operationeel houden van de infor­matiesyste­men die door de Netpresenter software vervangen moeten worden;
5. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe kosten;
6. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de directe schade.

7.6   Een eventuele schadeclaim zal uiterlijk 3 maanden na ontstaan van de schade bij de andere partij ingediend moeten worden, daarna behoeft een claim niet meer gehonoreerd te worden. Na de claimmelding wordt de schadevergoedingsplichtige een periode van 30 dagen gegund om herstelwerkzaamheden uit te voeren.

8.      Eigendoms- en gebruiksrechten

8.1    Alle eigendoms-, auteurs-, octrooi- en andere rechten op de Netpresenter-software, maatwerkprogrammatuur en artwork berusten bij Licentiegever, behoudens het overeengekomen gebruiksrecht.

9.      Vrijwaring

9.1    Partijen vrijwaren elkaar tegen alle aanspraken van derden terzake van gestelde inbreuk op enig eigen­doms-, auteurs-, gebruiks-, of enig ander recht van die derden, met betrek­king tot in het kader van deze overeenkomst gebruikte en/of tot stand gebrachte producten als, programmatuur, programmadocumentatie, tekeningen, schema’s, specificaties, functionele en technische ontwerpen en overige docu
mentatie, mits de verzakende partij van zodanige aanspraken onverwijld schriftelijk door de wederpartij op de hoogte wordt gesteld.9.2    In geval in of buiten rechte wordt gesteld, dat het gebruik van een der in lid 10.1 bedoelde producten inbreuk op enig recht maakt, en als vervolg daarvan Licentienemer het gebruik wordt ontzegd, zal Licentiegever voor zijn rekening en zijner beoordeling:
1. hetzij voor Licentienemer het recht verkrijgen het gebruik der producten voort te zetten;
2. hetzij de inbreukmakende producten door andere, die geen inbreuk maken, vervangen;
3. hetzij de producten zodanig te wijzigen, dat de inbreuk wordt beëindigd;
4. hetzij de inbreukmakende producten op nader overeen te komen voorwaarden terugnemen.

Wijzigingen en/of vervanging mag niet tot gevolg hebben, dat Licentienemer in de gebruiksmogelijkheden van de producten wordt beperkt, tenzij Licentienemer instemt met een beperking van de gebruiksmogelijkheden. Licentienemer zal deze instemming niet op onredelijke gronden weigeren.
9.3    Licentiegever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken op enig recht, die worden veroorzaakt door het gebruik van de producten op een wijze waarvoor deze niet ontwikkeld zijn.
9.4    Vrijwaring zoals bedoeld in lid 10.1 geldt onder het voorbehoud, dat de benadeelde partij mondeling noch schriftelijk verklaringen aflegt, toezeggingen doet, rechten of feiten erkent, zich jegens de derde, die de rechtsinbreuk stelt, tot iets verplicht of met deze regelingen aangaat, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Het vorenstaande geldt niet voor verklaringen, welke door of namens een partij in rechte als getuige dienen te worden afgelegd.
9.5   Licentienemer is als enige verantwoordelijke voor elke inhoud die wordt geupload naar en/of gedistribueerd via Netpresenter Software tijdens de uitoefening van deze overeenkomst. Licentienemer vrijwaart Licentiegever volledig tegen alle claims, kosten, procedures, eisen, verliezen, schade, onkosten (inclusief juridische en andere professionele onkosten) en/of verantwoordelijkheden die direct en/of indirect ontstaan naar aanleiding van het gebruik van Netpresenter Software onder deze overeenkomst, inclusief elke inbreuk of veronderstelde inbreuk van auteursrechten, woordmerk, beeldmerk, domeinnaam, afbeeldingen en/of andere intellectuele eigendom en belangen van derden en/of hun vertegenwoordigers.
9.6   Licentienemer vrijwaart Licentiegever volledig tegen alle claims, kosten, procedures, eisen, verliezen, schade, onkosten (inclusief juridische en andere professionele onkosten) en/of verantwoordelijkheden die direct en/of indirect ontstaan naar aanleiding van het gebruik van Netpresenter Software als alarmeringssysteem in noodgevallen (ook bekend als “alert”). Licentienemer is als enige verantwoordelijk om regelmatig de correcte werking te controleren van de Netpresenter Software als alarmeringssysteem.

10.   Overdracht rechten en plichten

10.1 Het is aan partijen niet toegestaan de rechten en plichten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van wederpartij welke toestemming niet op onredelijke gronden geweigerd zal worden.

11.   Overmacht

11.1 In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit deze overeenkomst voortvloei­ende verplichtin­gen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat de partijen over en weer tot enige schade­vergoeding terza­ke gehouden zijn. Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.
11.2 Onder overmacht wordt niet gerekend het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens een der partijen op zich heeft genomen, tenzij anders is overeengekomen of tenzij de desbetreffende partij aantoont, dat het niet of niet tijdig nakomen van die verplichtingen te wijten is aan overmacht.
11.3 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, een toerekenbare tekortkoming van zijdens een partij ingeschakelde derde en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen.
11.4 De uiterste datum van toezending van de Netpresenter software wordt in geval van overmacht met de periode van overmacht verlengd.

12.   Geheimhouding

12.1 Beide partijen zullen de nodige vertrouwelijkheid in acht nemen t.a.v. informatie welke hen tijdens de uitvoering van deze overeenkomst ter kennis is gekomen.
12.2 Licentienemer zal strikte geheimhouding in acht nemen t.a.v. de informatie over de opzet, structuur en interne werking van de Netpresenter software.
12.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie die hem bij de uitvoe­ring van deze overeenkomst ter beschikking is gekomen niet aan derden verstrekken.

13.   Ontbinding

13.1 Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de verzakende partij ook na een bij schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn zoals bedoeld in Artikel 8 in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
13.2 Partijen zijn gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of gestaakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen beslag wordt gelegd, danwel anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te kunnen komen.
13.3 Licentienemer is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien Licentiegever ernstige wanprestatie pleegt.
13.4 Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmacht periode langer dan één maand heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan een maand zal duren.
13.5 Ontbinding werkt niet terug.

14.   Algemeen          

14.1 De algemene inkoop- en betalingsvoorwaarden van de Licentienemer, danwel andere algemene of bijzondere voor­waarden zijn niet van toepas­sing.
14.2 Wijzigingen van deze overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengeko­men.
14.3 De overeenkomst, inclusief de in de overeenkomst genoemde bijlagen, is de enige juiste weergave van het­geen tussen par­tijen inzake de aanschaf van de Netpresenter software is overeengekomen.
14.4 Op de overeenkomst, waarop deze algemene licentievoorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

15.   Geschillen

15.1 Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, alsmede welk ander geschil terzake van of in verband met deze overeenkomst, hetzij juri­disch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal door de bevoeg­de rechter te Maastricht worden beslecht.
15.2 Partijen kunnen overeenkomen, dat een geschil als in het voor­gaande lid bedoeld onderworpen wordt aan arbitrage volgens een op te maken akte van compromis of dat daar­voor een bindend advies gevraagd wordt.
15.3 Een geschil is aanwezig indien één der partijen aan de andere partij schriftelijk te kennen geeft dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere doch complete opgave van de geschilpunten en de redenen waarom.
15.4     Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.